Click or drag to resize
RadTokenizedTextItemCollectionOnInsertBlock Method

Namespace: Telerik.WinControls.UI
Assembly: Telerik.WinControls.UI (in Telerik.WinControls.UI.dll) Version: 2018.3.911.40 (2018.3.911.40)
Syntax
protected virtual RadTokenizedTextItem OnInsertBlock(
	ITextBlock textBlock
)

Parameters

textBlock
Type: Telerik.WinControls.UIITextBlock

Return Value

Type: RadTokenizedTextItem
See Also