Click or drag to resize
IControlSpellCheckerGetContentAsDocument Method

Namespace: Telerik.Windows.Documents.Proofing
Assembly: Telerik.Windows.Documents.Proofing (in Telerik.Windows.Documents.Proofing.dll) Version: 2018.1.220.40 (2018.1.220.40)
Syntax
RadDocument GetContentAsDocument()

Return Value

Type: RadDocument
See Also