Click or drag to resize
RadSpreadsheetElementSetHorizontalOffset Method
Sets the horizontal offset.

Namespace: Telerik.WinControls.UI
Assembly: Telerik.WinControls.RadSpreadsheet (in Telerik.WinControls.RadSpreadsheet.dll) Version: 2018.3.911.40 (2018.3.911.40)
Syntax
public void SetHorizontalOffset(
	double offset
)

Parameters

offset
Type: SystemDouble
The offset.
See Also