Click or drag to resize
RadPivotGridElementSelectRow Method (PivotGroupNode)

Namespace: Telerik.WinControls.UI
Assembly: Telerik.WinControls.PivotGrid (in Telerik.WinControls.PivotGrid.dll) Version: 2018.3.911.40 (2018.3.911.40)
Syntax
public void SelectRow(
	PivotGroupNode row
)

Parameters

row
Type: Telerik.WinControls.UIPivotGroupNode
See Also