Click or drag to resize
IControlSpellCheckerGetContentAsDocument Method

Namespace: Telerik.Windows.Documents.Proofing
Assembly: Telerik.Windows.Documents.Proofing (in Telerik.Windows.Documents.Proofing.dll) Version: 2017.3.1018.40 (2017.3.1018.40)
Syntax
RadDocument GetContentAsDocument()

Return Value

Type: RadDocument
See Also