Click or drag to resize
IControlSpellCheckerMoveToNextError Method

Namespace: Telerik.Windows.Documents.Proofing
Assembly: Telerik.Windows.Documents.Proofing (in Telerik.Windows.Documents.Proofing.dll) Version: 2018.2.515.40 (2018.2.515.40)
Syntax
IWordInfo MoveToNextError()

Return Value

Type: IWordInfo
See Also